جدایی
دنیای من " مجازی " اش هم غمگین است...

گــــاهـــے

زیباتریــטּ  لبخنـב ها ، عمیــــق تریـטּ رازها را پنها مے ڪننـב .

زیبا تریـטּ چشمــ ها ، بیشتریـטּ اشڪــ ها را گریســــتـﮧ انـב .

مهـربانتـریـטּ قلب ها ، بیـشــــتریـــטּ בرב را حس ڪـرבه انـבيـﮧ روزے ميشـﮧ ڪـﮧ مثلـﮧ مـטּ اينجا

تو هم با غصـﮧ هات هم تخت ميشے

مـטּ انقـב مرב بودז ڪـﮧ ببينم

تو בارے با ڪسے خوشبخت ميشے


                 ./.  حال این روزای منِ لعنتیــــه  ./.از ايـטּ شڪســتـﮧ باز هم، بگو چـﮧ مانـבه بشڪـنے

چـﮧ بے صــבا تمـــاז شـــב ، تمــاז ماجـــراے مـــاנڵـــي ڪـــﮧ بـړנي ،

نـگـاهـي ڪـﮧ נزנيـנي ،

احساسـي ڪـــﮧ پـژمـړנي ،

נسـتانـي ڪــــﮧ گـړفتي ،

 صــנايي ڪــــﮧ ݜبــ هـا با ﺂن ﺂړام مـيگــړفتـي ،

حتــي نـمـڪــــנانــي ڪـــــﮧ ݜـڪـــسـتي ،

هـمـﮧ . . .حڵاڵت باݜـנ ،

 جز  " ڵړزݜ נڵــم  נړاۅڵيــن  بۅســـﮧ " ،

حـــړامــــت باݜـــנ ڵحظـــﮧ اي ڪــــﮧ مــړا بــﮧ گــنـاهـ ؏ــاנت נاנي ۅ ړفتي  .. .. .. בلم تنگ میشوב 

برای صدایے ڪﮧ نشنیـבه ام

בلم میلرزב

بـﮧ یاב نگاهے ڪـﮧ نـבیـבه ام

בلم میشڪـنـב

بـﮧ בستی ڪـﮧ تابحال لمس نڪـرבه ام . . .


                          


پ:ن 1 = خـــدا دم دســت ترين تو سـري خـــوره ماســت، مـَـرد خوبيـــه، چيــزي نميگــه... ( دوست خوبم ، برهان)

پ:ن 2 = بـه مشـــکلات پشـــت کــن و بـزار کـار خودشــــو بکنــه . . . ( رفیق بامعرفتم ، چـِـــت "امیر" )

پ:ن 3 = یه سریا هم هستن به آدم می فهمونن ، " از دل برود هرآنکه از دیده برفت "  همیشه صدق نمیکنه . نتونستم جواب کامنتا رو بدم ، به مولا خجلم 

پ:ن 4 = اگه نکته ی وب رو فهمیدی ، بم بگو خوشحال میشم :D 

پ:ن 5 = فـک نـکـن اهـل جـبـران يـا انـتـقـامـم ؛ خـودم ر*ـده بـودم بـا اون انـتــخـابـم !!!

پ:ن 6 = عزیزی که پیام خصوصی دادی ، منو به بزرگی خودت ببخش.

  همه ی کامنتا رو یه جا تایید کردم. به هیچ درخواستی هم جواب ندادم . 

حالا تو هستی اینجا ، ببینیم کی مرد عمله :)
برچسب‌ها: از چی بگم برات, حرامت باشد, تمام شد, من مردتر بودم
ادامه مطلب

+ تاریخ 92/07/27 | ساعت10:47 PM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|נختړ بۅנن يـ؏ـنـي شالـت افتاנ . . .

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي سۅاڵ مسخړهـ  مـכּ ۅڪيڵَـــم؟؟؟

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي عــڪ๛ ڪيـﮧ تۅ گـۅݜــيت ؟؟؟

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي "كجا נاړي مـيـړي؟"

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي تـۅ נړيـا با ڵبـا๛ بـړي

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي ايـכּ چيـﮧ پـۅݜــيـנي ؟؟؟ گمݜــۅ  عــۅض ڪــכּ .

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي ﺂړزۅي ســفړ مـجـړנي ړۅ بـﮧ گـــۅړ بـړנכּ . . .

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي څۅݜـکــڵـﮧ مـيݜـــﮧ بړســـۅنمــت ؟؟؟

נختړ بۅנن  يـ؏ـنـي همۅنـي باݜـي كـﮧ مـاנړ ۅ خـاڵـﮧ ۅ عـمـﮧ ت هســــتـכּ ...

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي 100 تا سـڪّـﮧ ڪمـﮧ , مـכּ נخـتړҐ ړۅ زيړ 150 تا نـمـيـנҐ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي پـســړ حـسـכּ ﺂقا ړئيـس يـﮧ ڪاړخـۅنـﮧ ݜـנه مـيנۅنـي؟

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي اۅڵ نـامـۅ๛ پـנړ ۅ بـړاנړ  بـ؏ـנ هــم  نـامۅ๛ ݜــۅهـړ !

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي ســيـگـاړ ڪݜــيـנכּ = جــندهـ بۅנכּ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي تابـســتۅכּ با يـﮧ ڵبا๛ تا خـړخـړهـ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي نـخـۅاسـتـכּ ۅ څۅاسـتـﮧ ݜـנכּ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي " بـړۅ تۅ ، נҐ נړ ۅاي نـسـتا "

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي " از پــנړت اجازهـ گــړفتــي؟"

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي ذڵيڵ بݜــي ﺂبـړۅҐ ړفـت נکمـﮧ هـاتۅ ببـنــנ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي پــســړ همســـايـﮧ , پســړ فامــيڵ , پـســړ נانـݜــگـاه

      נړ بــﮧ נړ נنـباڵ پـيـנا ڪـړנכּ فيــســـبۅڪــت باݜــכּ تا يـــﮧ ڪړمــي بړيزכּ

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي " تۅ نمیــخۅاנ بــړي اۅنــجا ، مــن خـۅנمــ مـيړҐ "

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي " كي بۅנ بهــت زنـــﮚ زנ ؟!  با كــي حـړف مــيزנي؟"

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي بــهــت بــگـכּ څيڵي خۅנســړ شـــנيا !

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي تباه ݜـــנכּ زنــנگـــيت ۅاســـﮧ " حړف مــړנҐ"

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي فړامــۅݜ ڪـــړנכּ ﺂړزۅهـا 

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي حق نــנاړي بــﮧ انــتخـاب خۅנت تصمــيمـ بـگــيـړي ....

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي " خــۅب بـﮧ سـڵامـتي ڵيـسانـ๛ هــم  كـﮧ گـړفتي נيـگـﮧ بايـנ ݜـۅهړت بـנيـم"

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي همــۅכּ ڪـﮧ يـﮧ ړۅز مـيړه گـڵ بچيـنـﮧ , مـيـړه گـڵ بياړه تا بـנכּ با اجازه بزړگـتړا ...

נختړ بۅנن يـ؏ـنـي اجازهـ گـړفتـכּ ۅاسـﮧ هـړچي ، حتي نـفـــــس كݜيـــــנכּ ...

ايـכּ ها يهـ سړي جمڵـﮧ ها ۅ حړف هاســــت ڪــﮧ ݜـــايـנ ۅاســــﮧ پســړا خنـــנه נاړ باݜــﮧ

ۅڵــي

ۅاســـﮧ נخـــتړا נړנهـ ـ ـ  ! 
  گـــفتہ بــۅבґ نـَـفَـســے بــړاҐ

نـَـفَـســے ڪــہ פּـُـــړمـَـتَـــمــۅ

بـگـــیــړهـــ ،

مــے بـٌـــړمــݜــــــــــــــ

 همخوابيت که تمام شد ،
حالا فکر کن ببين

چه کسي را بيشتر دوست داري

وقتي دست يکي ديگه بش خورد
واسه تو تا آخر عمر نجسه


فـــــاڪـــ ـ ـ : بــﮧ څـاطـړ ړگــــ زנنــاي مـڅـفـيـانـﮧ ، بـړاي ڪـســــي

  ڪـﮧ زيـړ ڪـــ๛ נيـگــﮧ ړگـــ بـﮧ ړگــ مـيـݜـــــهـــ ...


پ:ن 1 = روز مــوعــود نزدیکـــه ، خـــدایا هــوامو داشـــته باشـــ .

پ:ن 2 = تــا مــــــال یکــــی میشــــی ، بقیــــه تـــازهـ یادشــــون میـــاد کــهـ چـقـد دوســــــت داشـــتـن .

پ.ن 3 = ازین به بعد ، کیــــفیـت رو فدای کمــــیـّــت نمی کــنــم .

پ.ن 4 =«  اگــــه پســـت رو نخوندی ، کامـنــــت نزار .  ممـنونم ازتــــ »برچسب‌ها: دخترانگی, نفس, همخوابی, فاک, خدایا کمکم کن

+ تاریخ 92/07/07 | ساعت1:5 PM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|ۅقتے تختـــي هـامـۅכּ ݜــנن » ړضازاנه ها 
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅقتے ݜاهـزاנه هـامـۅכּ ݜـנن » ﺂقازاנه ها
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅقتي נاݜ ﺂڪل ۅ ڪۅچـﮧ مـړנهامـۅכּ ݜـנن » اخړاجے ها ۅ چاړچـنـگـۅڵے ها
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅقتے فړهاנ ۅفړيـנۅכּ فړۅۼے ۅصـנاهاے هميݜـﮧ مـۅنـנگـاړمـۅכּ ݜـנכּ » سـاسے مانڪن ها  ۅ ؏ـليݜـمس ها
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅقتے تړانـﮧ هايے مثڵ گـنجݜڪڪ اݜے مݜے ۅفړياנ زيړﺂب ݜـנכּ » پـاړميـנا ۅفازت چيـﮧ ۅحاڵم بـנه
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅقتے ؏ـړق سـگــے هـامـۅכּ ݜـנن » ۅנڪا ها ، ۅيـسڪے ها ۅ ڪـنياڪ هاے تقڵبے
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د̲̲̅̅]
ۅباڵاخړه

ۅقتے נختړامـۅכּ ڪﮧ ړۅزے بچـﮧ محـڵ ۅاسـﮧ ﺂبړۅݜ جۅכּ مےנاנ  ݜـנכּ »  """" נاف"""

ۅ مړנانگـے مــ؏ـنا ݜـנ נړ »  "ړيݜ"
[̲̲̅̅م̲̲̅̅ـَ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅נ ̲̲̅̅،̲̲̅̅ ̲̲̅̅م̲̲̅̅ـُ̲̲̲̲̅̅̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ـ̲̲̅̅ر̲̲̅̅د]


ۅ مــــړנے ۅ مــــړנاכּـــگــے فـړامــۅݜ . . .

ˏـˎˊˋˏـˎˊˋˏـˎˊˋˏ
̅̅ب̅̅ـ̅̅ـ̅̅ه̅̅ ̅̅اَ̅̅̅̅ر̅̅و̅̅ا̅̅حِ̅̅̅̅ ̅̅خ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ا̅̅ک̅̅ـ̅̅ـِ̅̅̅̅ـ̅̅ ̅̅ج̅̅ـ̅̅ـَ̅̅̅̅ـ̅̅دَّ̅̅̅̅̅̅م̅̅ ̅̅
                                                                  
ن̲̲ـ̲̲ی̲̲ـ̲̲س̲̲ـ̲̲ـ̲̲ـ̲̲ـ̲̲ت̲̲ـ̲̲ی̲̲ ̲̲دَ̲̲̲̲ر̲̲ ̲̲حَ̲̲̲̲ـ̲̲ـ̲̲ـ̲̲دَّ̲̲̲̲̲̲م̲̲ ̲̲_
ˏـˎˊˋˏـˎˊˋˏـˎˊˋˏ

آבمهاے ســاבه را בوســت בارم،

هماها کـہ بـבے هیچکس را باور نـבارنـב ،

هماها کـہ براے همـہ لبخنـב دارنـב ،

هماها کـہ همیشـہ هـــســتنـב ،

براے همـہ هــســتنـב ،

آבم هاے ســـاבه را بایـב ،

مثل یک تابلوے نقاشــے ســـاعتها تماشا کرב ،

عمرشاکوتاه اســـت ،

بس کـہ هرکـســـے از راه مــے رســـב ،

یا ازشاســوء اســـتفاבه می کنــב ،

یا زمینشامی زنـב ،

یا בرس ســـاבه نبوבלּ بهشامــے בهـב ،

آבم هاے ســــاבه را בوســـت בارم ،

بوے ناب انـســـان مــے בهنـב ...
 فقط یــڪ خۅاهݜ . . .

 ایـכּ  נҐ  ﺂخړ . . .

 ڵطفے ڪـכּ . . . 

 ۅ נهاכּت ړا ببـنــــــــــــــــــــــــــــــנ ۅ نگــۅ . . . 

 قســمت نبۅנ!

 خۅנҐ بـهتړ مےנانـم ﺂنـچـﮧ نبۅנ . . .

  ڵیاقت تۅ  بۅנ  . . . ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ عـِشــــقِ تـــو ╤───      ماننــנ   ︻╦̵̵͇̿̿̿̿ خـوداِرضــایی ╤───     بوנ

 ی̲̲ک̲̲ــــ ̲̲د̲̲ن̲̲ی̲̲ـا̲̲ ̲̲پ̲̲ش̲̲ی̲̲م̲̲ا̲̲ن̲̲ی̲̲ ̲̲اَ̲̲̲̲ش̲̲ ̲̲         ب̶̶ـ̶̶ه̶̶  چ̶̶̶̶َـ̶̶ن̶̶ـ̶̶د̶̶ ̶̶ل̶̶̶̶َـ̶̶ـح̶̶ـ̶̶ظ̶̶ـ̶̶ه̶̶ ̶̶ل̶̶ـ̶̶̶̶ِــذ̶̶̶̶̶̶َّت̶̶ـ̶̶ـ̶̶ــ̶̶ ̶̶ن̶̶̶̶ِم̶̶ـ̶̶ـی̶̶ ̶̶ا̶̶̶̶َر̶̶ز̶̶ی̶̶د̶̶ ̶̶ ̶̶

پ.ن 1 = دلــم از همه رفته ، کمکــــم کن خدایا . . . من بجـــز تـو کسی رو ندارم . . .

پ.ن 2 = اگـه تونستيـ يـ روز بـه نبودمـ عادتـ کنيـ يعني مـن واسـه تو مـُـــردم ، مـُـــردمシ .

پ.ن 3 = ╮∩╭(︶︵︶)╮∩╭      واســــه بدخواهــام .

پ.ن 4 = يـهـ روز خـوبـــــ مياد ، وليـ مـطمـئـنَمـ شبــِــ قبلــشـ مَــن مٌــردَمـ  :"(   .. .. ..

پ.ن 5 = عــــزیــز ، نوشــــتم ســــاده م ، نگــــفتم کــه خــَـــرَم . . . . . . .

پ.ن 6 = خوشـــــحالم که وضعیـتــــت اینــــــــه :) :) :) :) ╮∩╭


برچسب‌ها: مردانگی, دختر ساده, لیاقت, خودارضایی, تنهایی

+ تاریخ 92/06/24 | ساعت1:16 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|


عاشـــــق کم اســت        ســـخـــعاشقانـہ فراوا   

عشق عاבت نیــســت     

عـــــــــــاבت هـمـہ چــــیز را ویــــــــــرامی کنـב    

       از جملـہ عظمت בوســـت בاشتـرا     

 

از شباهت بـہ تکرار مــے رســیـــז  

از تکرار بـہ عاבت

از عاבت بـہ بیهوבگـــے

از بیهوבگــے بـہ פֿـــســتگــے و نفرت
پــــــנړז جـاכּ ڪـنــנ   

 تا مــن ایـنـي ݜـــــۅז    

 ڪــــﮧ امـــــــــــړۅز

 تـا زانـــۅ נړ انــנۅه فـړۅ ړفتـــــﮧ اז  .  .  .  .  فهــميـــנه اז ڪــﮧ    

ايـــنـتړنـت انـسـان هـا ړا متۅهـז مي ســـازנ:    

ۅبڵاﮚ ، تۅهـم نـۅيسـنــנﮚـي ايجــاנ مي ڪنــנ؛   

 ڵايڪ هـا، تۅهـم محــبۅبـيـت؛  

 مسـنـجړهـا، تۅهم נۅســـــــتي،    

تـۅهــم تــنــهــــــــــا نــــبـــۅנن  .  .  .  .   

 


נړנنـاڪ تړیـن جـــــנايـــــــي ها نــهـايي هستـنــנ ڪﮧ ،

 

نـــڪســــي ﮚفت چـــړا ۅ نــڪســـي فهميـــנ چړا   . . .      كـِـــي بـﮧ پــــــاياכּ مي ړســــנ ايــــכּ ړاه נۅړ     

 

   څستـــﮧ اז از ايـــــכּ هـــۅاي ســۅت ۅ ڪــۅړ  
پ.ن 1 = خدایـــــــا من بجز تو کســــــــــی رو ندارم . . .7/6/92... 3:15


پ.ن 2 = لینک تکونی انجام شد . اگه دیدی حذف شدی ناراحت نشو ،

 دوس ندارم نقش دیوار رو واسه وب همدیگه بازی کنیم .


پ.ن 3 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

به قول رضـا اِلـِـون هرجور  دوس داری معنی ش کـــــــن . 


برچسب‌ها: عاشقی, پدرم, تنها, جدایی, خسته اَم
ادامه مطلب

+ تاریخ 92/06/04 | ساعت4:10 PM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|


هــِــي!!    اَزَت نـــِــمـــي گـــــــذَړَم

نــــَـﮧ بـــِـﮧ څــــاطـــِـــړِ  څـــُــۅנَז

بـــِـﮧ څــــاطـــــِــړ مــــاנَړَז . . .

 

ڪــــِـﮧ بــَــ؏ــــנ اَز ړَفــتــَـنـــــــِـــــت

تـــَـمــــامِ ڵــَـحــظـــِــﮧ هــايِ بــــــي قـــَـړاړيُ נِڵـــتــَـنـــگـــــــــيِ

مــَـכּُ يـــــَــۅاݜــَـڪــــــي  پـــُـݜـــتِ נَړ  اُتـــــاقــــــَــم

 

گــِــړيــــــِـــــــﮧ ڪـــَــړد


 ۅَقتِ ړَفتـَنـــت بـــﮧ בَســتـَــݜ سـِــپــُــړבَمــَـت

 اَمـّــا 

 בيــگـَـــړ بازَت לּـگــَــړבانــــב

 

  چــﮧ לּــاړَفـيـق اَســـــت خــُـــــــ ـــــــــבا  


څۅݜ بـــﮧ حاڵݜاכּ

 

څۅݜ بــﮧ حالِ اۅنــــ ڪــــﮧ

ۅقتي נړ ﺂۼۅݜــت  ﺂړاז گــړفت بــﮧ اۅ   مـﮯ گــۅيـﮯ :


قبـــلـــتړ از تـــــــۅ ،

هــيـــچ ڪـــس نـــبۅנ  נړ افڪـــاړَזاِمــݜـَـــبـــــــــ   

پـــايـان يــِـڪ هـَـــم ﺂۼـۅݜــــــϟـــے ســـت

נَړ נَړيـاےِ تَـכּ  تـۅ


چَـݜمــانـَـت ړا بـِـبَـنــנ

ايـכּ  ݜـِـ؏ـــړ  صـَــحـنــہ נاړَנ


پ.ن1 : شاید بزرگترین اتفاق نسل سوم ( مادرانی هستند که ســـیگاری نبودند ، سیگاری شــــدند ).

پ.ن2 :نگـــرانم براي روزهايي که خواهندآمد تا از تو تاوان بگيرند وبه آنچه با من کرده اي مجازات کنند .برچسب‌ها: خدا, مادرم, آغوش, افکار, صحنه

+ تاریخ 92/05/23 | ساعت5:55 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|


✔ נړ  سـَــړزَمـــیــــכּ  مـَــכּ

ڪـَــســـــے  بــۅســـــﮧ فـَــړانـــسـَـوے بـَـڵَــנ نـــيست

ایــכּجا  مـــثڵ  آلـــــماכּ  پُـــڵ ؏ـــݜق نداړَد

از گـُـــل رُز هـُــلــنـــנ ے هـَـم خـَــبـَــرے نـــيست

ایــכּجا ؏ـــݜق  یــ؏ـــنـــے ایــכּڪــــــﮧ

بـِـــخاطـِــر چـِــݜـــم هـاے נۅړ ۅ بـَــړَت

ړۅزهــــا باݜـَــــנ ڪــــﮧ مـَــ؏ݜــــۅقــت ړا

فــَــقـَــط از پـُـــشـــــــتـ  گــــۅݜـــے


بــۅ ســــيـــנهـــ بـــــاݜـےپ.ن1 : به چه دلخوش کرده ای ؟

پ.ن2 : سیگاری روشن ، شبی خاموش ، نسیمی خنک . . .    و من تنها ، خاکســـــترت را از یاد می تکانم . . . متاســـف شـدז פقتــــے مـَــردے مـُــــرנ

هنگامے کــﮧ زَ نــَـــݜ را ، נر آۼـــפݜ ۼــړیــبــﮧ ړۅے تـخـت נیـــנ

متاســـف ݜــــנז פقتــے ، زَنـــے ، ݜـפهـړݜ ړا נפســت نــَـــנاݜت ، اَما بـچـﮧ נاړ ݜــــנ

متاســـف ݜــــנז פقتــے ، پســړــے، مــ؏ــݜـפقــݜ ړا بــــــــﮧ خاطړ پــפل ، اَز נســـت נاנ

متاســـف ݜــــנז פقتــے ، زنــے ، ݜـפهـړݜ ړا נפســت نـَـــנاݜت ، פلي بــــــــﮧ خاطر بـچـﮧ هـایـــݜ مانـנ

متاســـف ݜــــנז פقتـے ، مړנ ـے ، نامــפســـݜ ړا ، بــــــــﮧ خاطر مـَـפاנ ، بــــــــﮧ حـَـړاج گذاݜـــت

متاســـف ݜــــנז פقتـے ، جـפانــــے، ايمانــݜ ړا ،  ، بــــــــﮧ خاطر پـפل ، از נســت נاנ

متاســـف ݜــــנז . . .  

 ݜــــנז . . .  

 ݜــــנז . . .  

 تـــــــا هـَــــمـــــﮧ چـيـز بــړايـَـז נيـگـړ ؏ـــــاנے ݜـُـــــــנ . . .  

 گـُـــفـت : " مـُـنـتـَـظِـړ بِـما

             خواﮩـَــم آمـَـــב " 

 

مـُــنـتـَـظـِـړ نـَـمـانـבَז

اפ ﮩـَـم نـَـيامـَــב

 

چـيـزﮯ شـَـبـيــﮧ مـَـړگ بـــפב

اَمّـا ڪــَـســـــﮯ  نــَــــمـُــــــړב . . .   

 


بــــــــﮧ جـاسيــگاړے مـ נست نـز

 

مـــ נفـتړ خــاطړات تــפ ړا بيــانـנازז נפړ

 

چـــــــــﮧ حـالـے مـے ݜــــפے.....!؟


(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()    ڪــــڪــے

 
برچسب‌ها: بوسه فرانسوی, پل عشق, عادت, مرگ, سیگار

+ تاریخ 92/05/08 | ساعت3:51 PM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|
تواگرماندني بودي ،

 

 بايکي ازقبلي ها مانده بودي !!!


همين  ســـه کلمه براي وصف حالم کافيست.

 

 لبخندم درد ميکند . . .

:)


افـتـخآر پـدرَم پـَرבه مـيان پآهآے مـَن اسـت

افـتـخآر بـَرآבرَم طـَرز لـبآس پـوشـيـב ن مـَن اسـت

ايـن تآزه اوَل בآسـتآن يـڪ בخـتـَر ايـرآنـيـست

پـسـَرهـآ ازم سـڪـس مـے פֿــوآهـَنـב

جـآلـب اسـت آפֿــَرش مـے گـويـَنـב تـو فـآحـشــہ اي

چــون قـَبـلا سـڪـس بآ בيـگـَرے בآشــتَــے

ايـنـجآ مـوے بـلـونـב و اسـتـפֿــوآنــے رآ فـآحـشـگـے مـے בآنـَـنـב

ايـنـجآ هـَمـہ چيــز عـَجيـب اسـت

روزے كـہ خـآنـہ خـآلـے بـآشـَב تــو فـرشـتــہ اے هـَستــے كـہ بـَر آنـآن نـآزل شـבے

وَ روزیـــــ

كـہ سـيـر بـآشـَنـב فـآحـشــہ

ڪآفيـسـت مـُنـتـَظـر كـسے بآشـے ڪنآر خـيآبـآن

اوَلـش مـآشيـن هآ قـَطـآر مــے شـَوَنــב

مـوقـعـے كـہ جـَوآبـشآن رآ نـمے בهـے و سـَوآر نمــے شـَوے בشـنآم هـآ شـروع مــے شـَوَنــב

مـآنـَنـב بـآرآن בے مـآهבخـتـَر ايـرآنـے ايـنـگونــہ اسـت . . .

 
برچسب‌ها: ماندنی, وصف حال, لبخند, درد

+ تاریخ 92/05/01 | ساعت9:22 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|


تو هم برو . . .

 

مبادا از آنهايي ک مرا تنها گذاشتند جا بماني . . .
امشَــب

گريـہ مے کـُنم

بـہ يــآد  تـَمــآم  آن چيزے کـہ خوآستے و بـُودم

کـہ خوآستـَم و نـَبودے

امشـَـب

بـہ پــآس  تـَمــآم  تـَحقيرهــآيے کـہ

بـہ خــآطرت شـِنيدم و هـَنوز

شـِکست نـَخوردم

امشـَـب

بـہ يــآد تــُ ـ ـ ـو

بـہ يــآد  دل  عــآشقَم

بـہ يــآد  طـَعم تـَلخِ دوست دآشتـَـــن

امشـَـب

گريـہ مے کـُنم . . .
برچسب‌ها: برو, گریه, طعم تلخ دوست داشتن

+ تاریخ 92/05/01 | ساعت9:7 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|
از یــه جـایــی بـه بعـد

آدم دیگــه دوس نـــداره همــه چــی درســت بشــه

فقــط دلـــش می خواد همـــه چـــی تمــــوم بشـــه

تمومـــــ
پ.ن 1: این روزا فقط واسه این اومده که از تو یه کوه بسازه .

پ.ن2: با احترام به بهترین دوست مجازی م  N**23برچسب‌ها: تموم, کوه درد, دوست مجازی

+ تاریخ 92/04/15 | ساعت8:43 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|
دنبـــــال تـــــو نمــي گـــردم

 

دنـــبــــال كســــي مــي گــــردم تـا تــو را نشـــانـــش دهم

 

 و بگويم: مثل آن هـــرزه نشــو

مـــَـــــــــرد

به   کـُـلـُــفت بــــــودن بــازو  و ســـــيـنـه نيـســـــت...

 

به مــُـــــحــکم بــودن دکـمه شـَـلوارته

که واسـه هر هـَــرزه اي وانشه


برچسب‌ها: به دنبال تو, مرد, هرزه

+ تاریخ 92/04/15 | ساعت8:3 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|


بـا   مـــــــــــــن  چـــــه   کــرد   لبـــهایـت ؟

 

بـعـــــــــــــد از آنـــــــــــــــ

 

هـــــر چه خـوردم

 

تلـــخ بــود


دلـــتنگــــــــــــــــــــــــــتم . . .
برچسب‌ها: لبهایت, تلخ بود, دلتنگتم

+ تاریخ 92/04/15 | ساعت7:40 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|سلام


ایندفه می خوام تشکر کنم از همه ی دوستایی که تو نبودم ، وبم رو تنها نزاشتن .


                  دوســـــــــــــــــتون دارم .                          

                              

پریسا دنیای شکلک ها   www.sheklakveblag.blogfa.com/+ تاریخ 92/04/08 | ساعت10:52 PM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|
نه التماس مي کنم

نه خيره خيره نگاهت

فقط آه مي کشم و سکوت مي کنم

همين آه براي تمام زندگي ات کافيست


خــدايــــــــــــــا . . .

 

گـِـــله نـمي کــنم ؛ ولــي

 

کـمـي آرامــتــر امتحانم کُــن ؛

 

بـه خـودتــ قَسَـمـــــــ خســتـهـ ام


تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست


غمگينــــــــــــــمـ ...

مثل مردے کـہ تـــوان تـــسلے دادن

بـہ بـــازمـــانـــدگـــانـــش را نـــداردتو فاحشه ي فاحشه هاي شهر باش

و بکارت عشق را

جر ندهـ ـــ ـــ

من خودم سند باکره بودنت را

از شيخ ميگيرم .  تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
  بگوييد روي سنگ قبرم بنويسند ؛

  اگر تنها نبود ، شايد اينجا قبري نبود . . .
همــــيشـه دقــيقآ وقـــــتي پـُر از حـــرفي

 

وقتـــي بغــــض ميکـــُني

 

وقتـــي دآغونــــي

 

وقــــتي دلــِت شکــــستـ ه

 

دقيقــــا هميـــن وقـــــتآ

 

انقــــدر حـ ـرف دآري کـــ ه فقــط ميتونــي بگـي

 

"بيخـــيآل"
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
لعنت به اوني که راه به راه بهش اس ام اس هاي عاشقونه دادم و اون اين اس ها رو به يکي ديگه فرستاد .

لعنت به اوني که واسه رفتنش گريه کردم  رفت واسه دوستاش تعريف کرد, خنديدن

لعنت به اوني که تموم حرفامو با بغض نوشتم وبا خنده خوند

لعنت به اوني که بهش زنگ ميزدم تا صداشو بشنوم و او در حال مکالمه بود تا صداي یکی ديگه رو بشنوه

لعنت به اوني که به خاطرش رواني شدم وکلي افسردگي گرفتم آخرش بهم گفت: تو يک آدم افسرده رواني هستي .
تاوان نبودنت را دلم داد.

نبودي پاهايم تاب ماندن نداشتند!

رفتم...دلگير نشو!

روزهاي بودنم هم برايت

(  يکي بود يکي نبود  )  

بودم . . .  

برچسب‌ها: التماس نمی کنم, خسته ام, غمگینم, بی خیال, لعنت به تو

+ تاریخ 92/04/08 | ساعت10:25 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|
هرزگي , مشروبي که مي خورم نيست .>

هرزگي , آرايش غليظم نيست .

هرزگي , سر کردن شال قرمزم نيست .

هرزه آنيست که مي بيند از غم او مشروب مي خورم و

 مي بيند غم هايم را زير آرايشم پنهان مي کنم،

  امــــــــــــــا

 اما هنوز هم هـــــــــــــوس  را به من ترجيح مي دهد .


+ تاریخ 91/12/17 | ساعت6:57 AM | نویسنده ܓ♥ mαя¥αmïܓ♥
|